Y

Blog Brave

Yr ochr gadarnhaol o fethiant

Atgoffwyd ni mewn cyflwyniad cynhadledd yn ddiweddar bod methiant yn gallu golygu canlyniadau cadarnhaol. I blant a phobl ifanc, gall methu â gwneud rhywbeth ddysgu gwersi pwerus a defnyddiol iddynt. Efallai eu bod yn dod i ddeall nad ydynt yn dda am wneud rhywbeth, a allai eu rhyddhau i ganolbwyntio ar bethau eraill y maen nhw yn dda am eu gwneud. Neu efallai y gallai ddangos bod ffyrdd da o wneud pethau ac eraill nad ydynt cystal. Gall methiant fod…

Rydym wedi bod i lawr i’r goedwig heddiw

Ar ddiwrnod poethaf y flwyddyn hyd yn hyn, âʼr tymheredd yn yr 20au uchel, roedd yr 8 plentyn a ddaeth i Hyder yn y Goedwig yn dal i fod yn benderfynol o gynnau tân a choginio ʻdampersʼ, bara cartref syʼn cael ei goginio ar ffyn, dros y fflamau. Roedd y plant yn benderfynol o fwynhau eu hunain a dynaʼn union a wnaethant!….yn ogystal â choginio ar dân y gwersyll, fe wnaethant adeiladu dwy ffau, mwynhau helfa drysor, ac yna pherfformio…

Prosiect cymryd rhan Llais y Bobl Ifanc

Maeʼr prosiect cymryd rhan wedi cwblhauʼr rownd gyntaf o grwpiau ffocws a chyfweliadau unigol ar y pwnc cam-drin domestig aʼr hyn syʼn helpu plant a phobl ifanc i oroesiʼr profiad. Erbyn hyn, rydym ni yn y cam nesaf o gynllunio sut i gynnig yr wybodaeth hon i randdeiliaid sydd â diddordeb. Nid ywʼn rhy hwyr i gynnwys plant a phobl ifanc eraill yn y prosiect pe byddent yn dymuno cymryd rhan. Byddem niʼn croesawuʼr gwahanol safbwyntiau sydd gan blant a…

Hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol

Ers mis Mehefin y llynedd mae 257 o weithwyr proffesiynol wedi bod ar gwrs hyfforddi ʻDeall effaith cam-drin domestig ar blant a phobl ifancʼ yn ardaloedd Castell-nedd Port Talbot a Phowys. Rydym niʼn gallu cynnig sesiynau pwrpasol, felly mae croeso i chi gysylltu â ni os ydych chiʼn teimlo y byddai hynny o fudd iʼch sefydliad chi. Maeʼr hyfforddiant diweddar a ddarparwyd i Heddlu Dyfed Powys ym mis Mehefin a mis Gorffennaf yn enghraifft o hyn. Am fwy o wybodaeth,…

Cartref Diogel i Blant Hillside

Mae tîm Brave yn gweithio ar hyn o bryd gyda Chartref Diogel i Blant Hillside iʼw alluogi i gynorthwyo plant sydd wedi eu heffeithio gan gam-drin domestig. Yn gyntaf, darperir hyfforddiant i aelodau staff er mwyn eu helpu i ddeall ac adnabod effaith cam-drin domestig ar blant a phobl ifanc. Wedyn, bydd adnodd pwrpasol yn cael ei ddatblygu i staff Hillside ei ddarparu. Gall y rhaglen newydd hon fod ar gael i gartrefi unrhyw plant, unedau diogel neu ymarferwyr sy’n…

Mae Brave Beginnings yn tyfu!

Mae Brave Beginnings, ein rhaglen un i un ar gyfer babanod a phlant bach aʼu rhiant nad ywʼn cam-drin, yn cael ei chyflwyno ledled Cymru ar hyn o bryd. Maeʼr hyfforddiant yn cael ei ddarparu i staff Dechrauʼn Deg a Chymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr, canolfan cam-drin domestig amlasiantaeth Abertawe, Jig-so, prosiect rhieni yn eu harddegau yn Abertawe, a gweithwyr rhianta Gweithredu dros Blant yng Nghaerffili a Phowys. Rydym ni hefyd yn siarad ag ystod eang o asiantaethau ledled…

Ymuno âʼr Criw Craff

Y mis hwn, mae timau Brave ym Mhowys a Chastell-nedd Port Talbot yn cyflwyno sesiynau i ddisgyblion blwyddyn chwech yng Nghastell-nedd Port Talbot a disgyblion blwyddyn saith ym Mhowys, gan fod yn rhan oʼr ystod eang o sefydliadau syʼn darparu negeseuon ar ddiogelwch yn y digwyddiadau Criw Craff blynyddol. Gan weithio mewn partneriaeth â Chymorth i Fenywod Port Talbot Afan aʼr prosiect Spectrwm bydd ein cyflwyniadau yn canolbwyntio ar gam-drin domestig a pherthnasoedd iach.

Noson yn y Theatr

Yn rhan o brosiect BRAVE, perfformiwyd cynhyrchiad theatr addysgu gan gyfoedion i gynulleidfa fawr o ryw 80 o bobl ym Mhontardawe yn ddiweddar, sef Ni Ddylai Perthynas Frifo (Relationships Shouldnʼt Hurt). Roedd y perfformiad gan Ysgol Theatr Class Act yn wych ac yn portreaduʼn ardderchog y gwahanol fathau o gam-drin domestig y gall pobl ifanc eu dioddef drwy eu perthnasoedd. Roedd y gynulleidfa yn gymysgedd o bobl broffesiynol syʼn gweithio gyda phlant a phobl ifanc syʼn agored i gam-drin domestig;…

Effaith trais yn y cartref ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Gall tyfu i fyny mewn cartref lle mae trais nid yn unig ddifetha eich plentyndod ond gall hefyd gael effaith ddofn ar eich iechyd meddwl a chorfforol ar hyd eich oes. Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn bryder cynyddol cenedlaethol. Cafodd yr astudiaeth gyntaf ei chynnal yn San Diego yn 1998 ac ers hynny mae wedi ehangu ledled y byd gan gynnwys Astudiaeth o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod Cymru yn 2015 (http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/88517/). Maeʼr astudiaethau hyn wedi eu defnyddio…

Rhaglen Cefnogi i Ddynion syʼn Dioddef

Mae BRAVE EIP yn falch o gyhoeddi fod gennym ni bartner darparu gwasanaeth sydd bellach yn gallu treialu ein Rhaglen Cefnogi i Ddynion syʼn Dioddef i gyd-fynd gydaʼi weithgareddau o ddydd i ddydd. Fe wnaeth Dave Chadwick, cydlynydd y prosiect, ddarparuʼr holl hyfforddiant a chefnogaeth perthnasol iʼw staff ac rydym niʼn edrych ymlaen at glywed ganddyn nhw ynglŷn â sut maeʼr prosiect yn gwneud gwahaniaeth iʼr bobl syʼn defnyddio eu gwasanaeth. Rydym ni wrthiʼn hyfforddi rhai oʼn staff Calan DVS…