Effaith trais yn y cartref ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Gall tyfu i fyny mewn cartref lle mae trais nid yn unig ddifetha eich plentyndod ond gall hefyd gael effaith ddofn ar eich iechyd meddwl a chorfforol ar hyd eich oes. Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn bryder cynyddol cenedlaethol. Cafodd yr astudiaeth gyntaf ei chynnal yn San Diego yn 1998 ac ers hynny mae wedi ehangu ledled y byd gan gynnwys Astudiaeth o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod Cymru yn 2015 (http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/88517/). Maeʼr astudiaethau hyn wedi eu defnyddio i ddangos y cysylltiadau rhwng profiadau niweidiol yn ystod plentyndod a gwahanol fathau o broblemau iechyd meddwl a chorfforol ar hyd eich oes. Mae gwaith ymchwil wedi darganfod, oʼi gymharu gyda phobl a dyfodd i fyny heb unrhyw drais yn y cartref, rydych chi rhwng 2 a 6 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi profi un oʼr 9 profiad niweidiol arall yn ystod plentyndod hefyd. Y neges ddofn hon syʼn deillio oʼr adroddiad o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod syʼn gwneud gwaith ymchwil a datblygu BRAVE EIP yn brosiect mor bwysig.