Hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol

Ers mis Mehefin y llynedd mae 257 o weithwyr proffesiynol wedi bod ar gwrs hyfforddi ʻDeall effaith cam-drin domestig ar blant a phobl ifancʼ yn ardaloedd Castell-nedd Port Talbot a Phowys. Rydym niʼn gallu cynnig sesiynau pwrpasol, felly mae croeso i chi gysylltu â ni os ydych chiʼn teimlo y byddai hynny o fudd iʼch sefydliad chi. Maeʼr hyfforddiant diweddar a ddarparwyd i Heddlu Dyfed Powys ym mis Mehefin a mis Gorffennaf yn enghraifft o hyn. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Mel mbeynon@calandvs.org.uk (Castell – nedd) neu Jane jpowell@calandvs.org.uk (Phowys)