Noson yn y Theatr

Yn rhan o brosiect BRAVE, perfformiwyd cynhyrchiad theatr addysgu gan gyfoedion i gynulleidfa fawr o ryw 80 o bobl ym Mhontardawe yn ddiweddar, sef Ni Ddylai Perthynas Frifo (Relationships Shouldnʼt Hurt). Roedd y perfformiad gan Ysgol Theatr Class Act yn wych ac yn portreaduʼn ardderchog y gwahanol fathau o gam-drin domestig y gall pobl ifanc eu dioddef drwy eu perthnasoedd. Roedd y gynulleidfa yn gymysgedd o bobl broffesiynol syʼn gweithio gyda phlant a phobl ifanc syʼn agored i gam-drin domestig; athrawon ac unigolion proffesiynol eraill o fyd addysg; arbenigwyr oʼr sector gwirfoddol; a phobl ifanc o gefndir amrywiol, yn ogystal â rhieni. Ar ôl y perfformiad grymus cafwyd sesiwn holi ac ateb a oedd yn cynnwys aelodau oʼr cast a chyfarwyddwr y sioe ac roedden nhwʼn hapus i ateb cwestiynau am eu profiadau personol aʼr broses o ddysgu drwy gymryd rhan yn y cynhyrchiad. Mae Ni Ddylai Perthynas Frifo bellach yn cael ei recordio fel y gellir dosbarthu fideos i ysgolion uwchradd, colegau ac asiantaethau eraill syʼn gweithio gyda grwpiau o blant a phobl ifanc a fydd yn elwa ar ddysgu am berthnasoedd iach a cham-drin domestig. Cysylltwch â thîm BRAVE EIP i gael rhagor o wybodaeth.