Prosiect cymryd rhan Llais y Bobl Ifanc

Maeʼr prosiect cymryd rhan wedi cwblhauʼr rownd gyntaf o grwpiau ffocws a chyfweliadau unigol ar y pwnc cam-drin domestig aʼr hyn syʼn helpu plant a phobl ifanc i oroesiʼr profiad. Erbyn hyn, rydym ni yn y cam nesaf o gynllunio sut i gynnig yr wybodaeth hon i randdeiliaid sydd â diddordeb. Nid ywʼn rhy hwyr i gynnwys plant a phobl ifanc eraill yn y prosiect pe byddent yn dymuno cymryd rhan. Byddem niʼn croesawuʼr gwahanol safbwyntiau sydd gan blant a phobl ifanc ar y pwnc hwn, ac yn cynnig modd diogel oʼu cynnwys, a fyddaiʼn addas i anghenion yr unigolyn. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Nathan nmeredith@calandvs.org.uk