Sut i

Gysylltu â ni

Brave EIP:
Castell-nedd Port Talbot: 01792 326801 Powys: 01597 825815
Ebost: info@braveeip.org.uk

Am gymorth a chefnogaeth

Os ydych chi’n poeni eich bod yn gweld cam-drin neu’n cael eich cam-drin gan un o’ch anwyliaid, gofynnwch am gymorth gan ffrind, oedolyn neu athro. Neu cysylltwch ag un o’r sefydliadau canlynol i gael cymorth. Nid oes angen i chi roi eich enw os nad ydych yn dymuno gwneud hynny.

Calan DVS

 • Castell-nedd Port Talbot: 01639 633580
 • De Powys: 01874 625146
 • Pen-y-bont ar Ogwr: 01656 766139
 • Cwm Aman: 01269 597474

  Cyngor ar Gam-drin Domestig, Cam-drin Rhywiol a Thrais yn erbyn Menywod neu Ddynion

  Mae ar gyfer…
  menywod neu ddynion sy’n cael eu cam-drin

  Cael cymorth a dysgu rhagor am –

  • Cam-drin domestig a thrais rhywiol
  • Trais ar sail Anrhydedd a phriodi dan orfod

  Ewch i calandvs.org.uk

 • Byw Heb Ofn

  0808 80 10 800

  Cyngor ar Gam-drin Domestig, Trais Rhywiol a Thrais yn erbyn Menywod

  Mae ar gyfer…
  menywod sy’n cael eu cam-drin

  Cael cymorth a dysgu rhagor am –

  • Cam-drin domestig a thrais rhywiol
  • Anffurfio organau cenhedlu
  • Trais ar sail anrhydedd a phriodi dan orfod
  • Caethwasiaeth

  Ewch i livefearfree.org.uk

  ChildLine

  0800 11 11

  Mae ChildLine ar gyfer pobl ifanc sy’n dioddef trais a cham-drin.

  Mae ar gyfer…
  Plant ac Oedolion Ifanc hyd at 18 oed.

  Dysgwch ragor am amrywiaeth lawn o faterion fel

  • Hiliaeth
  • Gorbryder
  • Cam-drin mewn perthynas

  Ewch i childline.org.uk

  Y PROSIECT DYN

  0808 801 0321

  Mae’r prosiect Dyn gan y sefydliad Cymru Ddiogelach yn darparu cymorth i ddynion Heterorywiol, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryweddol sy’n dioddef cam-drin domestig gan bartner.

  Mae ar gyfer…
  Dynion sy’n cael eu cam-drin

  Cael cymorth a dysgu rhagor am –

  • Cam-drin domestig
  • Cyngor am ddiogelwch sylfaenol

  Ewch i dynwales.org

  The Hide Out

  Mae Cymorth i Ferched wedi creu man i helpu plant a phobl ifanc ddeall cam-drin domestig, a sut i gymryd camau cadarnhaol os yw’n digwydd i chi.

  Mae ar gyfer…

  Plant ac Oedolion Ifanc

  Dysgwch ragor am –

  • Cam-drin domestig
  • Sut i gymryd camau os ydych chi’n dioddef cam-drin domestig

  Ewch i thehideout.org.uk

  Galop

  0800 999 5428

  Gwneud bywyd yn ddiogel, yn gyfiawn ac yn deg i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol.

  Mae ar gyfer…

  Pobl LGBT sy’n cael eu cam-drin

  Cael cymorth ynglŷn â

  • Cham-drin domestig
  • Trosedd casineb
  • Aflonyddu
  • Trais Rhywiol

  Ewch i galop.org.uk