A ydych chi’n gwybod am y gwahanol

FATHAU O GAM-DRIN

Cam-drin domestig yw pan fo oedolyn yn brifo neu’n bwlio oedolyn arall. Gall hyn ddigwydd os ydynt mewn berthynas, neu hyd yn oed os nad ydynt. Gall y sawl sy’n cam-drin fod yn fenyw neu’n ddyn. Gall ddigwydd pan fo pobl yn byw gyda’i gilydd neu’n byw mewn gwahanol dai.

Mae cam-drin domestig yn digwydd rhwng oedolion. Gall plant gael eu heffeithio gan weld hwn.

Gall plant hefyd gael eu heffeithio gan gam-drin domestig trwy gael eu bwlio gan y sawl sy’n cam-drin neu eu hannog i gymryd rhan yn y cam-drin.

Corfforol Emosiynnol Rhywiol Ariannol Rheoli
Y Mathau o Gam-drin:

CAM-DRIN CORFFOROL

Mae hyn yn cynnwys gwneud pethau cas i berson arall i wneud iddynt deimlo'n ofnus neu'n anhapus. Gall hyn hefyd gynnwys pobl yn fwriadol brifo rhywun arall . Er enghraifft

Taro neu frifo ei gilydd.

Cnoi neu tynnu wallt rhywun.

Dal rywun er mwyn eu hatal rhag symud.

Cicio, crafu, neu unrhyw beth sy'n boeni rhywun.

Atebwch ein Holiadur
Y Mathau o Gam-drin:

CAM-DRIN EMOSIYNNOL

Mae hyn yn cynnwys dweud pethau cas i berson arall i wneud iddynt deimlo'n ofnus, anhapus neu'n fychani nhw. Gall hyn hefyd gynnwys pobl yn ynysu yn fwriadol neu'n anwybyddu rhywun arall. Er enghraifft

Yn gadael rhywun ar ei ben ei hun gyda dieithriaid.

Yn galw enwau ar rywun neu’n gwneud hwyl am ben rhywun.

Yn ysbïo ar rywun.

Yn dweud beth i'w wisgo a sut ddylent edrych.

Atebwch ein Holiadur
Y Mathau o Gam-drin:

CAM-DRIN RHYWIOL

Mae hyn yn cynnwys gorfodi rhywun i wneud rhywbeth nad ydynt nhw eisiau ei wneud. Mae camdriniaeth rywiol fel arfer yn gorfodi, yn bygwth neu'n cymryd mantais o ddioddefwyr na all roi caniatâd. Er enghraifft

Yn gorfodi rywun i wylio fideos rhywiol.

Yn gorfodi i gusanu neu i gael rhyw.

Mynnu tynnu llun neu ffilmio rywun yn noeth heb ganiatâd.

Atebwch ein Holiadur
Y Mathau o Gam-drin:

CAM-DRIN ARIANNOL

Mae camdriniaeth ariannol yn enw arall ar ddwyn neu gael nwyddau a/neu eiddio rhywun drwy dwyll. Er enghraifft

Yn atal rhywun rhag cael swydd.

Yn ddwyn arian o rhywun ac yn atal nhw brynu beth ei angen.

Yn ddwyn neu gymryd arian o swydd rywun.

Yn eich gorfodi i beidio â mynd i’r gwaith.

Atebwch ein Holiadur
Y Mathau o Gam-drin:

CAM-DRIN RHEOLI

Mae camdriniaeth rheoli'n weithred neu batrwm o ymosodiau, bygythiadau, bychanu neu dychrynu. Mae'n cael ei ddefnyddio hefyd i ddisgrifio camdriniaeth arall a ddefnyddir i ddychryn, i reoli neu i gosbi rhywun. Er enghraifft

Yn dweud na fyddai neb arall yn eu goddef.

Yn cyhuddo eu bartner o roi gormod o sylw i fechgyn/merched eraill ac o ddwyllo.

Yn mynnu gwybod i ble ydych yn mynd bob amser.

Atebwch ein Holiadur