A ydych chi'n gwybod am y gwahanol

FATHAU O GAM-DRIN

Mae cam-drin domestig yn digwydd rhwng oedolion, 16 oed neu hŷn. Gall ddigwydd os ydynt mewn perthynas, a gall barhau ar ôl i berthynas ddod i ben. Gall y sawl sy’n cam-drin fod yn ddyn neu’n fenyw. Gall ddigwydd mewn perthynas heterorywiol neu hoyw. Gall ddigwydd pan fo pobl yn byw gyda’i gilydd neu pan fyddant yn byw mewn gwahanol dai.

Er bod cam-drin rhywiol yn digwydd rhwng oedolion, gall plant hefyd gael eu heffeithio gan gam-drin domestig, trwy gael eu bwlio gan y sawl sy’n cam-drin neu eu hannog i gymryd rhan yn y cam-drin neu trwy weld neu glywed y cam-drin. Os ydych chi rhwng 16 a 25 oed, gallech fod yn dioddef cam-drin domestig neu gallech fyw mewn cartref lle y mae cam-drin domestig yn digwydd i’ch mam neu eich tad, neu oedolyn arall yn eich tŷ.

Mae cam-drin domestig yn digwydd heb ganiatâd yr unigolyn arall neu yn erbyn ei ewyllys. Nid yw unigolyn wedi rhoi ei ganiatâd os yw’n rhy ofnus i ddweud ‘na’ neu i ymladd yn ôl. Dim ond pan fo’r ddau unigolyn yn teimlo’n ddiogel ac yn rhydd i ddewis dweud ‘ie’ neu ‘na’ y gellir rhoi caniatâd.

Corfforol Emosiynol Rhywiol Ariannol Rheoli
Y mathau o Gam-drin:

CAM-DRIN CORFFOROL

Cam-drin corfforol yw pan fo rhywun yn fwriadol yn achosi poen neu anaf i rywun yn erbyn ei ewyllys. Gall hyn gynnwys: bwrw, taro, curo, cnoi, tagu, llosgi, torri, trywanu, gorfodi rhywun i yfed hylif cannu neu wenwyn arall, gorfodi rhywun i gymryd cyffuriau neu alcohol, taflu asid at rywun a llawer o ddulliau eraill o frifo rhywun.

Atebwch ein Holiadur
Y mathau o Gam-drin:

CAM-DRIN EMOSIYNOL

Cam-drin emosiynol yw pan fo rhywun yn fwriadol yn ceisio dychryn, codi ofn neu fychanu rhywun arall. Gall hyn gynnwys: gweiddi, sgrechian, bygwth rhywun ag arf, anwybyddu rhywun, dweud wrth rywun ei fod yn dwp neu’n hyll, bygwth gwneud rhywbeth i rywun arall neu i’w hunan (e.e. bygwth lladd ei hun os byddwch yn ei adael) a llawer o ddulliau eraill o ddychryn, bychanu neu godi ofn ar rywun.

Atebwch ein Holiadur
Y mathau o Gam-drin:

CAM-DRIN RHYWIOL

Cam-drin rhywiol yw pan fo rhywun yn gorfodi unigolyn arall i gymryd rhan mewn gweithgarwch rhywiol heb ei ganiatâd. Gall hyn gynnwys: cyffwrdd â rhywun yn rhywiol heb ei ganiatâd, gorfodi rhywun i gael rhyw, gorfodi rhywun i wylio fideos sy’n dangos rhyw, gorfodi rhywun i gymryd rhan mewn fideo rhyw, gorfodi rhywun i wylio pobl eraill yn cael rhyw, gorfodi rhywun i gael ei lun wedi ei dynnu’n noeth neu rannol noeth. Mae llawer o ddulliau eraill o gam-drin rhywiol.

Atebwch ein Holiadur
Y mathau o Gam-drin:

CAM-DRIN ARIANNOL

Cam-drin ariannol yw pan fo rhywun yn rheoli arian rhywun arall heb ei ganiatâd. Gall hyn gynnwys: dwyn oddi arno, ei orfodi i roi ei gyflog neu arian benthyciad myfyriwr, gorfodi rhywun arall i dalu am bethau ar ei ran, gorfodi rhywun i fynd allan i weithio ac yna rhoi ei gyflog i gyd, atal rhywun rhag mynd i weithio fel eu bod yn ddibynnol ar y sawl sy’n cam-drin am arian a bwyd, rheoli cyfrif banc neu gerdyn debyd neu gredyd rhywun arall. Mae llawer o ddulliau eraill o reoli arian rhywun heb ei ganiatâd

Atebwch ein Holiadur
Y mathau o Gam-drin:

CAM-DRIN RHEOLI

Cam-drin gorfodi yw pan fo rhywun yn defnyddio cam-drin corfforol, bygythiadau, bychanu, codi ofn neu unrhyw fath arall o gam-drin i ddychryn a rheoli rhywun arall er mwyn gwneud iddo ymddwyn mewn modd penodol. Gall hyn gynnwys: cadw golwg ar alwadau ffôn a negeseuon testun rhywun, cadw golwg ar le mae rhywun drwy’r amser, cadw golwg ar beth mae rhywun yn ei wario (e.e. edrych ar dderbynebion siop), dweud wrth rywun ei bod yn edrych fel slwten er mwyn gwneud iddi wisgo’n wahanol neu wisgo llai o golur, dweud wrth rywun ei fod yn ddiwerth er mwyn ei atal rhag ymgeisio am ddyrchafiad neu fynd i brifysgol, cyhuddo rhywun o fflyrtio neu o fod yn anffyddlon, dweud wrth rywun nad yw’n gyrru’n ddiogel er mwyn cyfyngu ar ei symudiadau, dweud wrth rywun bod ei ffrindiau a’i deulu yn ddylanwad drwg er mwyn ei wahanu oddi wrth ei ffrindiau a’i deulu, gwneud i rywun ddewis rhwng y sawl sy’n cam-drin a’i deulu a’i ffrindiau ei hun. Mae llawer iawn o ffyrdd eraill o ddefnyddio cam-drin i reoli rhywun.

Atebwch ein Holiadur