A ydych chi’n gwybod am y gwahanol

FATHAU O GAM-DRIN

Cam-drin domestig yw pan fo oedolyn yn brifo neu’n bwlio oedolyn arall. Gall hyn ddigwydd os ydynt yn briod, neu hyd yn oed os nad ydynt. Gall y sawl sy’n cam-drin fod yn fenyw neu’n ddyn. Gall ddigwydd pan fo pobl yn byw gyda’i gilydd neu’n byw mewn gwahanol dai.

Mae cam-drin domestig yn digwydd rhwng oedolion. Gall plant gael eu heffeithio gan weld hwn.

Gall plant hefyd gael eu heffeithio gan gam-drin domestig trwy gael eu bwlio gan y sawl sy’n cam-drin neu eu hannog i gymryd rhan yn y cam-drin.

Corfforol Emosiynol Rhywiol Ariannol Rheoli
Y Mathau o Gam-drin:

CAM-DRIN CORFFOROL

Cam-drin corfforol yw pan fo rhywun yn brifo rhywun arall yn fwriadol neu’n ceisio ei ddychryn neu wneud iddo wneud rhywbeth nad yw’n dymuno ei wneud, ac nad yw’n dda iddo. Er enghraifft

Bwrw, cnoi neu daro.

Gweiddi neu daflu pethau.

Gwneud i rywun frifo ei hun.

Gwneud esgusodion a dweud nad nhw oedd ar fai.

Atebwch ein Holiadur
Y Mathau o Gam-drin:

CAM-DRIN EMOSIYNOL

Cam-drin emosiynol yw pan fo rhywun yn ceisio dychryn neu beri embaras i rywun arall yn fwriadol neu’n ei anwybyddu i wneud iddo deimlo’n wael. Er enghraifft

Yn gadael rhywun ar ei ben ei hun gyda dieithriaid

Yn galw enwau ar rywun neu’n gwneud hwyl am ben rhywun

Yn ysbïo ar rywun

Yn atal rhywun rhag gweld ffrindiau

Atebwch ein Holiadur
Y Mathau o Gam-drin:

CAM-DRIN RHYWIOL

Cam-drin rhywiol yw pan fo rhywun yn cyffwrdd ag unigolyn mewn man nad yw’n dymuno cael ei gyffwrdd, neu’n gwneud iddo edrych ar luniau o rywun yn gwneud hyn. Er enghraifft

Mynnu cusanu rhywun heb ganiatâd.

Mynnu tynnu llun o rywun yn noeth heb ganiatâd.

Atebwch ein Holiadur
Y Mathau o Gam-drin:

CAM-DRIN ARIANNOL

Mae cam-drin ariannol yn enw arall am ddwyn neu gymryd arian neu bethau oddi ar rywun arall. Er enghraifft

Yn gorfodi rhywun i roi ei arian iddo

Yn atal rhywun rhag prynu bwyd a phethau eraill y mae arno eu hangen.

Atebwch ein Holiadur
Y Mathau o Gam-drin:

CAM-DRIN RHEOLI

Cam-drin rheoli yw pan fo unigolyn yn gwneud pethau i ddychryn, rheoli neu gosbi rhywun arall. Er enghraifft

Yn cyhuddo rhywun o wneud rhywbeth nad yw wedi’i wneud

Yn gwneud i rywun ddweud wrthynt ymhle y mae drwy’r amser

Atebwch ein Holiadur