Prosiectau

Brave

Mae prosiect ymyrraeth gynnar BRAVE yn brosiect 5 mlynedd a ariennir gan y Loteri Fawr ar gyfer y cyfnod Ebrill 2014 – Mawrth 2019.

Diben y prosiect yw darparu gwasanaeth cymorth ac ymyrraeth gynnar gyfannol wedi’i gydgysylltu i blant a phobl ifanc sy’n gweld neu’n dioddef cam-drin domestig.

 

Nod y prosiect yw helpu plant a phobl ifanc hyd at 25 oed sy’n agored i gam-drin domestig mewn achosion lle mae:

• Plant a phobl ifanc yn gweld cam-drin domestig rhwng oedolion yn y cartref.

• Pobl ifanc yn dioddef mewn perthynas camdriniol.

• Pobl ifanc yn arddangos ymddygiad camdriniol.

• Rhieni ifanc mewn perthynas camdriniol.

 

Bûm yn gweithio ar nifer o gynlluniau ym Mhowys a Chastell-nedd Port Talbot yn arbennig ar gyfer plant o wahanol oedran. Roedd y cynlluniau yn fodd o gefnogi’r rheiny sy’n cymryd rhan mewn sawl gwahanol ffordd. Dyma’r gwahanol gynlluniau:

 

Drama ‘Yn y Sioe’:
Adnodd drama wedi ei ddatblygu ar y cyd gyda Grŵp Theatr Ieuenctid Canolbarth Powys ac sydd wedi ei roi ar brawf mewn sawl lle. Rydym erbyn hyn yn cynnig y gweithdy i Ysgolion Uwchradd Powys a sefydliadau eraill gan gychwyn gyda pherfformiad llawn yn Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-muallt ar 14/12/2016. Mae dewis eang, o olygfeydd ar gyfer gwasanaeth ysgol i gynllun addysg ar ffurf gweithdy am gyfnod o sawl wythnos er mwyn mynd ati i gynnal perfformiad llawn yn y pendraw.

 

Hyder yn y Goedwig:
Cynllun ar y cyd gyda’r Ysgol Goedwig Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot gan gynnig cyfle i grwpiau bychain o blant dreulio diwrnod yn y goedwig pob wythnos. Mae’r cynllun ar brawf erbyn hyn ar gyfer plant rhwng 5 ac 11 oed. Bydd y cynllun yn help i’r plant fedru manteisio ar yr amgylchedd o’u cwmpas er mwyn creu lle diogel i feddwl a rhoi hwb i’w hyder a hunanhyder. Bydd yn help i’r plant ddatblygu perthynas gyda natur yn defnyddio dulliau’r Ysgol Goedwig sef dull dysgu cyfannol ac mae’n fodd o ddatblygu deallusrwydd emosiynol y plant.

 

Rhaglen Cefnogi Dynion:
Mae’r rhaglen wedi ei datblygu i ddynion sy’n dioddef ac mae llawer iawn o ddynion wedi manteisio ar y rhaglen erbyn hyn. Mae’n arbennig ar gyfer dynion ifanc o 16 i 25 oed fu’n dioddef trais yn y cartref. Gall y dynion fanteisio ar gefnogaeth un i un neu gefnogaeth fel rhan o grŵp am gyfnod o 10 wythnos.

 

Sesiynau codi ymwybyddiaeth meddwl ar y pryd Clwb Ffermwyr Ifanc :
Mae’r rhaglen hon ar waith ledled Powys. Bu 24 sesiwn hyd yn hyn gyda dros 250 o bobl ifanc yn cymryd rhan. Mae llawer o ddiddordeb yn dal i fod ynghylch sesiynau yn y dyfodol ar draws Powys. Mae’r sesiynau yn help i bobl ifanc fod yn fwy ymwybodol o beth ydy nodweddion perthynas iach a sut i adnabod arwyddion o berthynas camdriniol posib.

 

Pecyn offer Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALN):
Rhaglen un i un ar gyfer plant a phobl ifanc yn yr ysgol uwchradd sydd ar brawf ar hyn o bryd. Mae’n cynnig ystod o weithgareddau i blant gyda phrofiad o fyw gyda thrais yn y cartref ac sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.

 

Rhaglen Cefnogi Babanod a Phlant Bach:
Rhaglen arloesol 10 wythnos o hyd un i un er mwyn helpu rhieni fedru deall effaith trais yn y cartref ar eu babi neu blentyn bach. Mae rhaglen prawf ar waith ar hyn o bryd ar y cyd â nifer o asiantaethau gan gynnwys Gweithredu dros Blant a Dechrau’n Deg.

 

Cwrs hyfforddi i weithwyr Proffesiynol – Deall effaith trais yn y cartref ar blant a phobl ifanc:
Mae croeso i unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant neu bobl ifanc wedi eu heffeithio gan drais yn y cartref fanteisio ar y cwrs hyfforddiant undydd am ddim hwn. Does dim rhaid ichi fod yn wybodus ynghylch trais yn y cartref i fynychu a gallwn drefnu cyrsiau wedi eu teilwra ar gyfer mudiadau sy’n dymuno hyfforddi grŵp o staff gyda’i gilydd. Yr oll sydd ei angen arnom ydy ystafell i gynnal y cwrs.

Mewn datblygiad
Ymysg y cynlluniau eraill rydym wrthi’n eu datblygu mae cynllun cymryd rhan sy’n gyfle i blant a phobl ifanc wedi eu heffeithio gan drais yn y cartref adrodd eu stori bersonol am y gefnogaeth gawson nhw (neu’r diffyg cefnogaeth efallai). Hefyd mae cynllun i blant a phobl ifanc rhwng 4 a 11 oed sy’n dangos problemau gyda’u hymddygiad a chynllun hyfforddi a chefnogi i ofalwyr maeth.